Hlavná stránka | Index | < Edmund Hleba | > Igor Hochel
Vyhľadávanie: 

 

Anton Hlinka Anton Hlinka

Narodil sa 31. októbra 1926 vo Valaskej Belej. Detstvo prežil a do základnej školy chodil v Považskej Bystrici. Sedem tried gymnázia absolvoval v Trnave, ôsmu v Galante, kde roku 1948 aj zmaturoval. Do Spoločnosti saleziánov vstúpil roku 1944. Po ročnej pedagogickej praxi na saleziánskom Gymnáziu v Šaštíne, kde ho zastihlo zrušenie kláštorov, ho po neúspešnom preškoľovaní komunistický režim poslal na nútené práce do Čiech. Odtiaľ v apríli roku 1951 na pokyn predstaveného v podzemí ušiel do zahraničia. Teologické, filozofické a psychologické štúdiá absolvoval v Turíne a Ríme. Po vysvätení za kňaza roku 1955 pokračoval v štúdiu filozofie a psychológie v Turíne a Ríme. V rokoch 1957-1967 pôsobil ako docent filozofie vo Viedni, Kolíne nad Rýnom a Katánii. Roku 1961 obhájil doktorát z filozofie. V rokoch 1967-1971 pôsobil v Miláne medzi študentmi a zároveň pripravoval dve knihy v slovenčine. Roku 1971 ho hlavný predstavený v Turíne poslal na žiadosť Rádia Slobodná Európa do Mníchova za redaktora náboženských programov. Po niekoľkých rokoch z vlastnej iniciatívy prevzal okrem toho podobné vysielania v Hlase Ameriky a v Rádiu Stefanus. Od roku 1991 k týmto aktivitám pribudlo riadenie niekoľkých organizácií na tajný prevoz náboženskej literatúry na Slovensko (vyše tristotisíc kníh), založenie „informačného“ mosta Mníchov - Bratislava, vďaka nemeckým študentom, a napokon účasť na kongresoch v Európe, ale aj v Afrike, Amerike a Ázii, kde oboznamoval novinárov o situácii kresťanov na Slovensku. Po páde komunizmu až do roku 1993 absolvoval početné prednášky v mestách po celom Slovensku. Roku 1991 Slovenskú katolícku tlačovú službu (Skates), ktorá však po štrnástich mesiacoch pre neporozumenie zodpovedných kruhov prestala vychádzať. Medzitým bol k dispozícii Biskupskej konferencii, ktorá ho po niekoľkých rokoch uvoľnila zo svojich služieb. Roku 1993 sa z Hlinkovej iniciatívy založila Slovenská katolícka akadémia v Bratislave. Stal sa jej rektorom. Akadémia organizuje prednáškové kurzy a diskusie pre širokú akademickú i neakademickú verejnosť. Po nostrifikácii akademických titulov ho roku 1997 vymenovali za profesora systematickej filozofie na Univerzite sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave, kde pôsobil do roku 1999. Zomrel 26. marca 2011 v Trenčíne.

Je autorom množstva teologických, filozofických a cirkevnopolitických štúdií, úvah a esejí. Literárnu činnosť začal publikovaním časopiseckých článkov roku 1964. Debutoval roku 1970 knihou K širším obzorom (vyšla v siedmich vydaniach), v tom istom roku vyšla kniha Cesty k nekonečnu (štyri vydania). Roku 1973 napísal životopisnú štúdiu o sv. Terézii Svetlo z Lisieaux (vyšla v ôsmich vydaniach). Roku 1973 vyšla práca Myslitelia a myšlienky (štyri vydania). V rozpätí rokov 1985-l998 vyšlo sedem zväzkov encyklopedického diela Ozvena slova, v ktorom sa Anton Hlinka usiloval a usiluje sprístupniť čitateľskej verejnosti celkový pohľad na kresťanstvo. Opiera sa pritom o koncil a o najsmerodajnejších teológov druhej polovice 20. storočia. Dielo nie je ucelené, autor pripravuje ďalšie tri zväzky. Jednou z najúspešnejších kníh A. Hlinku, o čom svedčí aj deväť reedícií, je práca Keď zakvitne rumovisko (1981). V nasledujúcom roku vyšla kniha Sila slabých a slabosť silných, o dejinách cirkví na Slovensku v rokoch 1945-1979, ktorej rozšírené druhé vydanie vyšlo roku 1989. Kniha bola preložená do španielčiny a angličtiny.

Medzitým vychádzali publikácie v nemčine a iných jazykoch, napríklad Apartheid (1976) o situácii cirkví na Slovensku po Helsinkách, ktorá vyšla v deviatich jazykových mutáciách, publikácia 20 + 10 Jahre danach (1978) o vývoji náboženskej situácie na Slovensku v troch vydania a v jej francúzskom preklade LÇ Église martyre.

Roku 1980 A. Hlinka založil vlastné nakladateľstvo, v ktorom do roku 1990 vyšlo 29 kníh, z toho asi tretina autorových pôvodných prác a dve tretiny prekladov alebo nových vydaní starších slovenských prekladov (napr. Augustínove vyznania, Werfelova Pieseň o Bernadette, z kníh preložených do slovenčiny napr. Hartfeldovo Svitanie, Ochotníkove Zápisky spoza mreží, Lippertov Človek Jób sa prihovára Bohu, Carettova Púšť uprostred mesta, Sheikovej Opovážim sa ho nazvať Otcom, Seuffertov Tomáš Morus, Kasperovo Viem, komu som uveril, Schumacherovo Po stupňoch bytia a iné). Knihy sa tajne posielali rozličnými kanálmi na Slovensko.

Od roku 1991 každoročne vychádza jedno dielo zo série kníh Ozvena slova. Doterajších šesť zväzkov predstavuje súbory autorových rozhlasových kázní, vysielaných najskôr z Mníchova a potom z Bratislavy. Jeho najväčším literárnym úspechom po návrate do vlasti bola kniha Každý sa môže zmeniť (1995).

Od januára 1994 uvádza pravidelné desaťminútové relácie v Slovenskej televízii. Ich hlavné myšlienky sa publikovali v dennej tlači a vyšli aj knižne v publikácii Slovo do týždňa (1995 - 1, 1996 - 2, 1997 - 3, štvrtá časť sa pripravuje na vydanie).

Okrem knižnej tvorby A. Hlinka publikoval aj čiastkové štúdie v časopisoch u nás aj v zahraničí, ako aj v rozhlase. Autor ich však v presvedčení, že sa nikdy nevráti do vlasti, nearchivoval, a tak zostali roztrúsené v jednotlivých periodikách

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house