Hlavná stránka | Index | < Mila Haugová | > Daniel Hevier
Vyhľadávanie: 

 

Blahoslav Hečko Blahoslav Hečko
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 18. septembra 1915 v Suchej nad Parnou v rodine vinohradníka. Je mladším bratom prozaika Františka Hečka. Do ľudovej školy chodil v rodisku. Zmaturoval roku 1937 na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Potom rok pracoval ako úradník v spoločnosti NUPOD. V školskom roku 1938/39 absolvoval jednoročné štúdium na Pedagogickej akadémii v Trnave. Po opätovnej jednoročnej úradníckej praxi na ministerstve financií sa roku 1940 zapísal na štúdium taliančiny a fracúzštiny na FF Slovenskej univerzity v Bratislave. Štúdium zavŕšil roku 1946 doktorátom z románskej filológie. V rámci vysokoškolského štúdia dva roky (1941—1943) študoval v Ríme a Neapole. (Tu bol ako podozrivý zo špionáže dva mesiace väznený, no pre nedostatok dôkazov ho prepustili.) V rokoch 1945—1947 bol literárnym redaktorom Čsl. rozhlasu v Bratislave, v rokoch 1947—1948 redaktorom matičného časopisu Slovensko a v rokoch 1948—1949 divadelným referentom na Povereníctve školstva a kultúry. Roku 1949 sa stal riaditeľom Slovenského divadelného a literárneho zastupiteľstva (DILIZA a neskôr LITA), kde pôsobil celé dve desaťročia — až do roku 1968. V rokoch 1969—1971 bol redaktorom časopisu Revue svetovej literatúry a v rokoch 1971—1980 redaktorom pre románske literatúry vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Od roku 1980 bol na dôchodku. Zomrel 22. decembra 2002.

Ťažisko literárnej práce B. Hečku je v prekladateľskej tvorbe. Z talianskej a francúzskej literatúry preložil vyše dvesto divadelných a osemdesiat románových diel. Zameral sa najmä na komédie klasika talianskej drámy C. Goldoniho. Z jeho tvorby preložil dvadsaťpäť komédií. Okrem toho preložil komédie a drámy L. Pirandella, J. B. Moli ra, De Filipooa a iných. Z epiky preložil romány H. de Balzaca, G. Chevalliera, R. Queneaua, G. Boccaccia, B. Celliniho, ale aj C. Paveseho, A. Moraviu, G. Deleddovej, G. Rodariho a ďalších.

Dlhoročná prekladateľská tvorba a praktická skúsenosť z nej ho celkom zákonite priviedla k potrebe formulovať všeobecnejšie zásady prekladania a podeliť sa s inými adeptmi tohto umenia o svoje dlhoročné skúsenosti. Urobil tak v knihe Dobrodružstvo prekladu (1991). Porovnávacou metódou posúdil v nej úroveň prekladov mnohých významných diel svetových klasikov z románskej jazykovej oblasti. Druhou knihou z prekladateľského zákulisia B. Hečku je dielo Nehádžte perly sviniam (1994). V abecednom poradí sprístupnil v ňom tristo slovenských porekadiel a prísloví a ich inorečové varianty v latinčine, taliančine, francúzštine, španielčine, angličtine, nemčine, češtine, ruštine, poľštine, chorvátčine a slovinčine. Kniha je nielen pomôckou pre prekladateľov, ale aj jazykovedným dielom a zaujme aj radových čitateľov.

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house