Hlavná stránka | Index | < Anton Baláž | > Ladislav Ballek
Vyhľadávanie: 

 

Július Balco

Narodil sa 28. februára 1948 v Cíferi v rodine štátneho zamestnanca. Základnú a strednú školu vychodil v Pezinku, kde roku 1966 zmaturoval. Potom študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií roku 1971 a základnej vojenskej službe rok pracoval ako právnik na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva. Od novembra 1973 pracoval ako redaktor literárneho mesačníka Romboid. V súčasnosti je šéfredaktorom štvrťročníka LITERIKA, ktorý vydáva Národné literárne centrum.

Literárne sa začal prejavovať už v rokoch vysokoškolského štúdia. Prvé poviedky publikoval v Mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch, Romboide, rozhlase a literárnych prílohách týždenníkov a denníkov. Knižne debutoval komorne ladenou novelou Voskovožlté jablko (1976). V novele Husle s labutím krkom (1979) tematicky spracoval baladický príbeh zo života Rómov. (Novela neskôr vyšla i v nemeckom a maďarskom preklade.) Sedem poviedok s príbehmi zo súčasnosti, ale i nedávnej minulosti tvorí obsah knihy Ležoviská (1986). V novele Cestujúci tam a späť (1988) vyrozprával ľúbostný príbeh redaktora, v ktorom sa reálny dej preplieta so spomienkami a reminiscenciami na minulosť.

V nasledujúcom období sa sústredil na tvorbu pre deti. Inšpirovaný zážitkami z pobytov a návštev starej hájovne v liptovských horách napísal knihy Strigôňove Vianoce (1991) a Strigôňove prázdniny (1994). Posledná časť tohto triptychu Strigôňov rok vyjde roku 1988. Podľa prvých dvoch kníh autor napísal televízne scenáre animovaných rozprávok.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house