Hlavná stránka | Index | < Alexander Halvoník | > Viera Handzová
Vyhľadávanie: 

 

Milan Hamada Milan Hamada

Narodil sa 9. septembra 1933 vo Veľkej pri Poprade v rodine murára. Ľudovú školu vychodil v rodisku, zmaturoval roku 1952 na Gymnáziu v Kežmarku. Potom študoval na FF UK v Bratislave, odbor jazyk slovenský a literárna veda, neskôr aj jazyk ruský. Po skončení vysokoškolského štúdia začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Osveta v Martine. V rámci reorganizácie vydavateľstva roku 1958 prešiel do Bratislavy, kde ako pracovník literárnej redakcie redigoval Dejiny slovenskej literatúry. Roku 1966 sa stal vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV. Pre politické postoje k udalostiam roku 1968 a nasledujúcim rokom normalizácie bol politicky diskriminovaný, vylúčený zo ZSS a nesmel publikovať. Roku 1970 musel nedobrovoľne opustiť aj Literárnovedný ústav. Zamestnal sa ako knihovník v Slovenskej pedagogickej knižnici. Po novembri 1989 sa vrátil na pôvodné pracovisko v Ústave slovenskej literatúry SAV.

Do literatúry vstúpil ako kritik a literárny teoretik na začiatku 60. rokov. Sústavne publikoval štúdie a kritiky vo všetkých literárnych periodikách. V literárnovednej činnosti sa orientoval na staršie obdobie dejín slovenskej literatúry. Dosvedčuje to aj jeho knižne publikovaná práca Od baroka ku klasicizmu (1967). Kritické state o problémoch súčasnej slovenskej literatúry vyšli v knihách V hľadaní významu a tvaru (1966) a Básnická transcendencia (1969). Po takmer dvadsaťročnej nútenej prestávke sa vrátil k publikačnej činnosti a uverejňuje štúdie a doslovy k mnohým publikáciám, eseje a literárne recenzie v rôznych periodikách. Po novembri 1989 mu vyšla kniha štúdií, článkov a esejí Sizyfovský údel (1994), ktorá je prierezom jeho literárnokritického pôsobenia v slovenskej literatúre od roku 1968 po súčasnosť, a kniha Zrod novodobej slovenskej kultúry (1995).

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house