Hlavná stránka | Index | < Peter Gregor | > Erik Jakub Groch
Vyhľadávanie: 

 

Lajos Grendel Lajos Grendel

Narodil sa 6. apríla 1948 v Leviciach. Absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor maďarčina- angličtina. Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Madách, v rokoch 1990-1992 bol šéfredaktorom literárneho mesačníka Irodalmi Szemle. Do septembra 1997 bol šéfredaktorom literárneho časopisu Kalligram. V súčasnosti prednáša dejiny maďarskej literatúry na Katedre maďarského jazyka a literatúry FFUK v Bratislave.

Do literatúry vstúpil začiatkom 70. rokov. Predstavil sa ako prozaik, ktorý sa usiluje empirický materiál pretransformovať do koncízneho literárneho tvaru.

Slovenskí čitatelia sa s jeho prózami po prvý raz stretli v zborníku poviedok Biliard na pamäť niekoľkých hrdinov (1976). Knižná prvotina mu vyšla roku 1979 pod názvom Hütlenek (Neverní), tvorilo ju jedenásť poviedok. Autor v nich zobrazil vzťahy mladých ľudí zo školských lavíc, vojakov základnej služby, mladomanželov aj príslušníkov starších generácií s akcentom na morálne problémy.

Ako spisovateľ nevyhýbajúci sa experimentovaniu s námetom a možnosťami jeho literárneho vyjadrenia predstavil sa aj vo svojom prvom románe Éleslövészet (Ostrá streľba, 1981). Nejde v ňom o plynulý dej, ale o zjednocovanie epizód, úvah, komentárov. Autor sa stáva subjektom aj objektom rozprávania. Tejto intelektuálnej próze nechýba vtip a irónia, ale ani príklon k pozitívnym životným hodnotám. Podobne je ladený aj Grendelov druhý román Galeri (Odkundesi, 1982). Dominuje v ňom však prvok mravného rozhorčenia nad mnohými nezdravými javmi života.

Aj tretí román Ártételek (Odvodeniny, 1985) sa sčasti odohráva na juhu Slovenska, v levickom prostredí. Postavy, ktorých osudy formujú udalosti od čias tureckých vojen po súčasnosť, sú mnohotvárne a mnohorozmerné a predstavujú typovo rozmanité spoločenstvo. Romány Ostrá streľba, Odkundesi Odvodeniny vyšli v slovenskom preklade pod spoločným názvom Odtienené oblomky (1985). V slovenčine vyšli aj Grendelove poviedky zo zbierky Böröndök tartalma (1988) pod názvom Obsažná batožina (1989). Román Szakítások (Rozchody) vyšiel roku 1989. Na toto dielo tematicky nadväzuje ďalší román Thészeusz és a fekete özvegy (Tézeus a čierna vdova, 1991).

Súčasnosti sa autor venuje v prózach Okno po erotických snoch (1991), És eljőn az OO orszége (Príď kráľovstvo Tvoje, 1996), v knihe poviedok Cudná správa z vrcholu sna a v románe Einstein harangjai (Einsteinove zvony, 1992, 1998), ktorý oddychovým, nadľahčeným spôsobom rozprávania predstavuje žánrové nóvum v jeho tvorbe.

Sklony k meditatívnosti Grendel neuplatňuje len v epickej tvorbe. Píše aj eseje a publicistické práce. Ich knižný súbor vyšiel roku 1991 pod názvom Elszigeteltség vagy egyetemesség (Izolovanosť či univerzálnosť). Predmetom jeho esejistických záujmov je postavenie súčasného človeka s dôrazom na situáciu národnostných menšín.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house