Hlavná stránka | Index | < Ľudovít Fuchs | > Eliáš Galajda
Vyhľadávanie: 

 

Michal Gáfrik Michal Gáfrik
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 18. augusta 1931 v Gregorovej Vieske v roľníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodisku, do meštianskej školy začal chodiť v Tomášovciach, no po roku odišiel študovať na Gymnázium vo Zvolene. Väčšiu časť gymnaziálneho štúdia absolvoval v Lučenci, kde roku 1950 zmaturoval. Potom študoval na FF UK v Bratislave slovenčinu a literárnu vedu. Ešte ako poslucháč fakulty sa stal redaktorom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry. Na jeseň roku 1955 nastúpil do Ústavu slovenskej literatúry SAV ako vedecký ašpirant. Tu pracoval osemnásť rokov až do roku 1973. Pre občianske a politické postoje k udalostiam rokov 1968–1969 a nasledujúcej normalizácii bol politicky diskriminovaný. Musel opustiť vedecké pracovisko SAV, vylúčili ho zo ZSS a nesmel publikovať. Necelý rok pracoval ako bibliograf v Univerzitnej knižnici, ale aj odtiaľ musel odísť, pretože sa nesmel zamestnať v rezorte kultúry. V rokoch 1974–1979 bol technicko-hospodárskym pracovníkom Ústavu racionalizácie v stavebníctve a v rokoch 1979–1990 odborným pracovníkom Mestskej správy Slovenského štatistického úradu. V marci 1990 sa vrátil na pôvodné miesto vedeckého pracovníka v Ústave slovenskej literatúry SAV. Zomrel 27. februára 2015.

Do literárneho života vstúpil ako študent. Písal literárne kritiky, recenzie, úvahy a glosy. Ako vedecký pracovník sa venoval výskumu poézie Slovenskej moderny. Prvou knižne publikovanou prácou bola monografia Poézia Slovenskej moderny (1965), po nej nasledovala štúdia Próza Slovenskej moderny I (1966). Edične pripravil a roku 1966 vydal I. zväzok akademického vydania Súborného diela Ivana Krasku. V kratších štúdiách venoval pozornosť aj literárnemu vývinu J. Jesenského a M. Rázusa. Prozaickej tvorbe M. Rázusa sa venoval aj v období, keď nemohol publikovať. Roku 1979 vydal ako samizdat monografiu Etická próza Martina Rázusa. Po návrate na pôvodné miesto mohol dokončiť projekty z rokov spred normalizácie. Knižne vydal vedeckú prácu Próza Slovenskej moderny (1993), v ktorej ukázal, že najprogresívnejšia časť slovenskej prózy tohto obdobia je porovnateľná s dobovými vývojovými tendenciami moderných európskych literatúr. Súčasne vydal aj II. zväzok akademického vydania Súborného diela Ivana Krasku. Pod názvom Rázusovské návraty (1995) vydal analytické štúdie o živote a diele Martina Rázusa. Rázusovi je venovaný aj prvý zväzok dvojdielnej monografie Martin Rázus – osobnosť a dielo (1998).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house