Hlavná stránka | Index | < Margita Figuli | > Zoltán Fónod
Vyhľadávanie: 

 

Kornel Földvári Kornel Földvári

Narodil sa 13. februára 1932 v Trenčíne v rodine živnostníka. Do ľudovej školy a do gymnázia chodil v rodnom meste, kde roku 1950 aj zmaturoval. V rokoch 1950–1953 študoval slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Z politických dôvodov musel štúdium zanechať. Krátko sa zamestnal v podniku Presná mechanika v Starej Turej, potom nastúpil na základnú vojenskú službu do jednotky PTP v Stochove. Po návrate z vojenčiny nastúpil začiatkom roka 1956 ako redaktor literárnej rubriky do redakcie týždenníka Kultúrny život. Zároveň externe pokračoval v prerušenom štúdiu na FF UK, ktoré ukončil roku 1960. V Kultúrnom živote pôsobil v rozličných funkciách, posledné dva roky ako zástupca šéfredaktora, až do zániku časopisu v septembri 1968, s výnimkou obdobia jún 1956 – júl 1957, keď sa redakčne zúčastnil na založení časopisu Mladá tvorba. V rokoch 1969–1970 bol riaditeľom a neskôr dramaturgom Divadelného štúdia v Bratislave. Od roku 1971 až do roku 1990 bol pracovníkom literárneho oddelenia Slovenskej literárnej agentúry v Bratislave. V rokoch 1990–1992 bol námestníkom ministra kultúry SR. Potom bol dramaturgom Štúdia S v Bratislave. Zomrel 26. marca 2015.

Publikovať začal ešte ako stredoškolák roku 1949 v časopisoch Život, Borba a Kultúrny život. Sústredil sa najmä na kratšie humoristicko-satirické útvary a literárnu recenzistiku. Od roku 1956 pravidelne prispieval do časopisov Kultúrny život, Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Revue svetovej literatúry, Zlatý máj, Plamen, Roháč, Život, Prúd, Príroda a spoločnosť a niektorých ďalších. Vo viacerých časopisoch viedol rubriky venované slovesnému i výtvarnému humoru a dobrodružnej literatúre. Zároveň spolupracoval s rozhlasom a televíziou. Pod pseudonymom Miroslav Kostka knižne debutoval zbierkou humoresiek Netypické príbehy (1963).

Z hľadiska literárnovedných záujmov dominuje u K. Földváriho žáner detektívnej a dobrodružnej literatúry, najmä western. Napísal množstvo článkov, recenzií a štúdií, najčastejšie publikovaných ako predslovy alebo doslovy a komentáre ku knižným vydaniam takýchto diel, napríklad k dielam M. Twaina, K. Maya, R. Chandlera, A. Christie, F. W. Croftsa, F. B. Harta, B. Lavreneva a iných. Rovnocenne sa prejavuje aj ako kritik a teoretik slovesného a výtvarného humoru. Je tiež autorom hesiel o slovenských spisovateľoch dobrodružnej literatúry v Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Pod pseudonymom Pavol Miškovič pripravil výtvarnú monografiu o súčasnom slovenskom maliarovi - Dušan Polakovič (1987).

Významnou zložkou jeho tvorivých záujmov je prekladateľská tvorba. Prekladá prózu a drámu z nemčiny.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house