Hlavná stránka | Index | < Ferenc Ardamica | > Anton Baláž
Vyhľadávanie: 

 

Milan Augustín Milan Augustín

Narodil sa 21. augusta 1947 v Banskej Štiavnici. Do základnej školy chodil v rodnom meste. Potom tu študoval na Baníckej škole, kde roku 1967 zmaturoval. V rokoch 1975 až 1979 študoval estetiku a vedy o umení na FF UK v Bratislave. Súkromne študoval aj maliarstvo a svoju tvorbu predstavil doteraz na štrnástich samostatných výstavách. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval ako historik umenia a projektant v Projektovom ústave kultúry v Bratislave. V rokoch 1980-1988 pôsobil v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Bratislave, od roku 1986 vo funkcii riaditeľa. V rokoch 1981-1993 bol pracovníkom Slovenského národného múzea v Bratislave, Úradu vlády SR a novinárom, v rokoch 1994-1995 bol v slobodnom povolaní. Od roku 1996 je odborným pracovníkom Národného literárneho centra v Bratislave, v súčasnosti je riaditeľom sekcie historických štúdií. V rokoch 1992-1994 bol tajomníkom predsedu Svetového kongresu Slovákov Leopolda Danihelsa.

Spočiatku sa literárne angažoval ako kultúrny publicista. Spolu s J. Handžárikom roku 1990 získal Cenu Sloveny v New Yorku za historické eseje Roky hľadania, ktoré približujú históriu česko-slovenských vzťahov od polovice 19. storočia do roku 1938. Je autorom libreta a scenára Múzea židovskej kultúry na Slovensku v rámci Slovenského národného múzea. O tejto problematike vydal knihu Krátke dejiny Židov (1991). Záujem o históriu ťažby a spracovania drahých a farebných kovov, najmä medi a obchodu s ňou, ho priviedol k napísaniu knihy Cesty medených a bronzových bohov (1993). Opísal v nej históriu spracovania kovov, hlavne medi, do konca obdobia antiky a trasy ciest obchodovania s nimi. V knihe Kovové križovatky pani histórie (1994) opísal dejiny metalurgie a obchodných vzťahov v strednej Európe a na území dnešného Slovenska do konca 17. storočia. Pokračovaním tohto diela je kniha Cesty za obzor (1994). Sleduje v nej obdobie arabskej expanzie, vzťahy starých Slovanov a Slovienov s arabským Španielskom a Portugalským kráľovstvom, ako aj dejiny západoafrických objavov, kde v obchode s otrokmi figurovali aj medené a bronzové platidlá manillas, ktoré sa zhotovovali z medi vyťaženej na Slovensku. V knihe Hľadanie súvislostí (1995) formou historických esejí zobrazil najstaršie dejiny Slovanov a ich súvzťažnosť medzi svetom starých Hebrejcov od dôb antiky až po súčasnosť. Cyklus kníh o spracovaní kovov a obchodovaní s nimi uzatvára dielo Tajomstvo ríše Benin (1996). V knihe Posledný súd štiavnického baníka (1996) sa vrátil do histórie rodného mesta. Maďarsko-slovenské vzťahy od najstarších čias do súčasnosti zmapoval v knihe Hľadanie vzťahov I (1996), Hľadanie vzťahov II. (1997). Zdôraznil v nej najmä obdobie príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny a v tejto súvislosti priniesol mnohé nové pohľady na túto problematiku. Na tento cyklus nadväzuje kniha Hľadanie ciest, časť I., ktorá rozoberá problematiku euroázijských vzťahov od obdobia sťahovania národov až do 18. storočia, v ktorej sa nevyhýba ani problematike vzniku kresťanstva a neznámych osudov Ježiša Krista.

Roku 1997 bol komisárom výstavy Napísané zostáva…, ktorá na nádvorí Bratislavského hradu predstavovala výber faksimílií najstarších zachovaných písomných dokumentov viažucich sa k obdobiu Veľkej Moravy. Roku 1998 viedol expedíciu Ç98 do Sinajskej skalnej púšte v Egyptskej arabskej republike, do Kláštora sv. Kataríny s cieľom zdokumentovať hlaholské písomné pamiatky Euchológium a Sinajský žaltár (spolu 420 strán), ktoré boli predstavené v tomto čase vo forme faksimílií na výstave v Banskej Bystrici.

Do tlače je pripravené ďalšie pokračovanie knihy Hľadanie ciest II., ktorá hovorí o dejinách Tibetu a okolitých krajinách spojených s tibetským lamaizmom a vzťahmi s Čínou.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house