Hlavná stránka | Index | < Dionýz Ďurišin | > Pavel Dvořák
Vyhľadávanie: 

 

Dušan Dušek Dušan Dušek
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 4. januára 1946 v Gbelciach v rodine lesného inžiniera. Základnú školu vychodil v Piešťanoch, zmaturoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave, potom študoval chémiu a geológiu na PF UK. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1970 dva roky pôsobil ako redaktor denníka Smena, potom bol redaktorom športového denníka Tip a v rokoch 1973-1979 redaktorom mládežníckeho časopisu Kamarát. V rokoch 1979-1989 pôsobil ako profesionálny spisovateľ, neskôr pracoval v redakcii literárneho mesačníka Slovenské pohľady (do roku 1992), dnes je pedagógom na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave (katedra dramaturgie a scenáristiky).

Po viacročnej časopiseckej príprave vstúpil do literatúry zbierkou poviedok Strecha domu (1972), ktorých témou sú zážitky z detstva na rodnom Záhorí. Nasledujúca kniha Oči a zrak (1975) je skomponovaná z krátkych poviedok, autorských úvah, humoristických básničiek a grotesiek. Knižky pre deti Najstarší zo všetkých vrabcov (1976), Pravdivý príbeh o Pačovi, Pištáčik (obe 1980) a Pištáčik sa žení (1981) tvoria kompozičný celok, spojený nielen autobiografickou postavou detského hrdinu Pištáčika, ale aj priestorom detstva dedinského chlapca so všetkými medziľudskými vzťahmi. V knihe poviedok Poloha pri srdci (1982) tematicky zostal v dôverne známom prostredí malého mestečka, ale sústredil sa na fragmenty osudov a skúsenosťou poznačených životných postojov starších ľudí najrôznejšej society. Podobne možno charakterizovať aj knihu krátkych próz Kalendár (1983), ktorá cez spomienkové vstupy do detstva naznačuje neúprosné plynutie času. Knihu poviedok Náprstok (1985) kompozične spája postava malomestského poštmajstra, ktorého zdanlivo všedný život je plný netušených tajomstiev, skrytých túžob, životnej múdrosti a svojrázneho, ale láskavého prístupu k ľuďom. Kniha Dvere do kľúčovej dierky (1987) obsahuje tri poviedky, v ktorých sa autor zameral na citový život dospievajúcej mládeže, na prvé ľúbostné kontakty a očarenie z nevinných erotických zážitkov vyvolávajúcich pocity neistoty a úzkosti. Kniha poviedok Babka na rebríku (1987) je rozprávaním o citových vzťahoch medzi predstaviteľmi rôznych generácií v rodine. Postrehy, mikrorozhovory a lyrické úvahy o prírode aj o zdanlivo bežných, no pritom poetických zákutiach všedného života vydal v básnickej zbierke Dúšky (1990). O humor a tajomnosť rozšíril svoj záber aj v knihách poviedok Milosrdný čas (1992), Kufor na sny (1993) a Teplomer (1996). Výbery z poviedkovej tvorby autora vyšli pod názvom Prášky na spanie (1987) a Rodina z jedného kolena (1991).

Dušan Dušek je aj autorom filmových a televíznych scenárov a rozhlasových hier. Napísal literárne scenáre k filmom Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ, Sojky v hlave, Vlakári, televíznu hru Rýchlik a z rozhlasových hier najväčší úspech dosiahla hra Muchy v zime.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house