Hlavná stránka | Index | < Rudolf Dobiáš | > Mária Ďuríčková
Vyhľadávanie: 

 

Štefan Drug Štefan Drug
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 29. novembra 1931 v Chrenovej, teraz súčasť Nitry, v robotníckej rodine. Základnú školu vychodil v Kyneku, čo je tiež súčasť dnešnej Nitry. Zmaturoval roku 1950 na Gymnáziu v Nitre. V rokoch 1950-1955 študoval slovenčinu a literárnu vedu na FF UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia sa stal pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV. V rokoch 1967-1970 bol redaktorom časopisu Slovenská literatúra a v rokoch 1969-1974 bol lektorom slovenčiny a slovenskej literatúry na FF Jagellovskej univerzity v Krakove. Po návrate z Poľska sa stal redaktorom vydavateľstva Tatran, pretože pre svoje politické postoje sa do roku 1989 nemohol vrátiť k vedeckej práci. Po roku 1989 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zomrel v Bratislave 16. júla 2011.

Knižne debutoval popularizačnou monografiou Národný umelec Janko Jesenský (1955). Výsledkom vnúteného výskumu literárnej tvorby autorov spojených s formovaním sa robotníckeho hnutia na Slovensku je monografia Kapitoly k začiatkom socialistickej literatúry na Slovensku (1961). Táto práca mu však umožnila skúmať kultúrnopolitickú a umeleckú činnosť skupiny DAV a jej vrcholných predstaviteľov. Vstupnou publikáciou do tejto problematiky bola monografia Edo Urx (1962). Analytický charakter majú širšie koncipované vedecké publikácie DAV a davisti (1965), Vladimír Clementis (1967) a Od robotníckej poézie k DAVu (1976). Na túto tému vydal aj popularizačnú publikáciu DAV a davisti v obrazoch (1969) a populárne koncipovaný životopis Vladimír Clementis (1970). Je zostavovateľom a editorom viacerých zborníkov článkov, recenzií a kritík, ale i prózy a poézie autorov skupiny DAV, z ktorých najvýznamnejšie sú: Červená sedma (1964), Vlajka na Himaláji (1971), DAV spomienky a štúdie (1965), Listy o DAVe (1975), štvorzväzková antológia Literatúra a revolúcia (1977-1981) a trojzväzkový výber Umenie politiky, politika umenia (Z listov Laca Novomeského, 1988, 1989, 1990). Pod názvom Dobrý deň, človek (1983) napísal životopisnú knihu o osobnosti básnika Laca Novomeského. V knihe Červená sedmička nastupuje (1984) na základe autentických písomných dokumentov, predovšetkým korešpondencie, vyrozprával príbehy mladých davistov z rokov ich nástupu do literárneho diania. V obsiahlej monografii Vladimír Clementis. Politik, ktorý citoval, recitoval a dovolával sa slovenských básnikov (1993) zobrazil život a dielo tohto popredného slovenského politika a intelektuála, pričom využil aj dokumenty dosiaľ nepublikované.

Súčasťou tvorivých aktivít Š. Druga bola aj literárnokritická a kultúrnopublicistická činnosť. Zároveň bol prekladateľom z poľskej literatúry.

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house