Hlavná stránka | Index | < Andrej Červeňák | > Ján Čomaj
Vyhľadávanie: 

 

Ondrej Čiliak Ondrej Čiliak

Narodil sa 1. septembra 1951 v Novákoch v rodine baníka. Základnú a strednú školu vychodil v Prievidzi (1958-1970), nadstavbové štúdium knihovníctva absolvoval v Martine v rokoch 1970-1972. Je absolventom FF UK v Bratislave, odbor žurnalistika. Pracoval ako ako metodik Okresnej knižnice v Prievidzi a redaktor v Mestskom kultúrnom stredisku v Prievidzi. V súčasnosti pôsobí ako profesionálny novinár. Žil v Prievidzi. Zomrel 7. mája 2012 v Bojniciach.

Prvé verše uverejňoval v týždenníku Nové slovo, prispieval aj do Slovenských pohľadov, Smeny a iných časopisov. Debutoval roku 1973 básnickou zbierkou Ústami spravodlivých . Osobitne sa v nej vyjadruje k problémom doby, pričom individuálne a všeobecné, súkromné a verejné tvoria spojité nádoby, presvecované intímnymi básňami. Na prvú zbierku nadväzujú Podhorské hladiny (1977), zbierka vyhraňujúca jeho individuálny básnický štýl a rozširujúca tematický záber o cyklus básní o veľkých osobnostiach svetovej literatúry a umenia. Nasledujúca zbierka Čistá po dotyku (1980) je rozdelená do štyroch cyklov prinášajúcich lyrické verše o láske, básne inšpirované zážitkami z Čiech a témy opäť pertraktujúce spoločenské problémy. Celkovo možno Čiliakovu poéziu charakterizovať ako emocionálnu so zakotvenosťou v súdobej spoločenskej realite. V zmyslovo bohatej imaginatívnosti sa prikláňa k pozitívnym hodnotám. Roku 1981 mu vyšli zbierky Tváre v zrkadle Cesta do nežnosti , v ktorej z ideového a estetického hľadiska prináša vyspelú poéziu stvárňujúcu citový a myšlienkový svet súčasného mladého človeka. Na aktuálne morálne problémy reaguje zbierka Aréna (1986). Zbierka Planetárium (1990) ukrýva v sebe zamýšľanie sa nad človekom v súčasnosti, keď tak rapídne narastá odcudzenosť, keď sa strácajú zo života hodnoty ako láska, čisté medziľudské vzťahy, zmysel pre vernosť, úprimnosť citov, keď človek stráca živý kontakt nielen so svojím ľudským bratom, ale aj s prírodou.

december 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house