Hlavná stránka | Index | < Marína Čeretková-Gállová | > Andrej Červeňák
Vyhľadávanie: 

 

Vladimír Čerevka Vladimír Čerevka
foto: © Peter PROCHÁZKA

Narodil sa 11. decembra 1931 v Roškovciach v rodine učiteľa. Detstvo prežil a základnú školu vychodil v rodisku. V štúdiu pokračoval na osemročnom Ruskom gymnáziu v Prešove, na ktorom roku 1950 zmaturoval. Od začiatku 50. rokov, po krátkom pôsobení v Ukrajinskom štúdiu Slovenského rozhlasu v Prešove, sa venuje pedagogickej činnosti, naprv ako stredoškolský profesor na gymnáziách v Bardejove a v Humennom, potom na Dvanásťročnej strednej škole v Medzilaborciach.

Roku 1957 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor ruština-slovenčina. V rokoch 1960–1963 bol riaditeľom Dvanásťročnej strednej školy a v rokoch 1963–1969 Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Medzilaborciach. Odtiaľ odišiel na internú ašpirantúru do Moskvy na Katedru teórie literatúry a literárnej kritiky Akadémie spoločenských vied, kde roku 1972 obhájil kandidátsku prácu z oblasti slovensko-ruských literárnych vzťahov a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied. Roku 1973 na UK v Bratislave bol promovaný na doktora filozofie. Potom pracoval ako odborný konzultant pre literatúru na oddelení kultúry ÚV KSS. V 80. rokoch bol námestníkom ministra kultúry SSR. V rokoch 1998–2004 prednášal dejiny ruskej literatúry na Filozofickej fakulte UCM v Trnave. Zomrel 24. marca 2014.

Predmetom vedeckého záujmu Vladimíra Čerevku bola a je ruská literatúra 20. storočia, najmä próza a osobitne problematika slovensko-ruských literárnych vzťahov. Je spoluautorom knihy informatívneho a popularizačného zamerania Súčasná sovietska poézia a próza (1975), v ktorej priblížil najvýznamnejšie prozaické diela ruskej literatúry 70. rokov. Roku 1978 mu vyšla analytická monografia DAV a sovietska literatúra , v ktorej predstavil účasť davistov na kontaktoch s ruskou literatúrou. Zároveň v nej podrobnejšie osvetľuje ruské ohlasy na DAV a davistov. Okrem uvedených kníh je autorom početných štúdií o tvorbe ruských spisovateľov, uverejnených v slovenských a zahraničných zborníkoch a literárnych časopisoch. K viacerým preloženým dielam ruských spisovateľov (J. Bondarev, V. Rasputin, K. Fedin, V. Astafiev a ďalší) napísal fundované doslovy.

Vladimír Čerevka sa prejavil nielen ako odborník v oblasti ruskej literatúry, ale i ako jej aktívny prekladateľ. Medzi jeho najznámejšie preklady z tvorby ruských a inonárodných autorov patria diela Valentina Pikuľa (Tri podoby lásky Okini-san), Anatolija Rybakova (Deti Arbatu, Tridsiaty piaty a ďalšie roky), Viktora Šklovského (Energia omylu), Vasila Bykova (Kameňolom), Michaila Bulgakova (Zojkin byt), Mustaja Karima (Dlhé, predlhé detstvo, Omilostenie), Viktora Jerofejeva (Ruská krásavica), Larisy Vasilievovej (Kremeľské ženy), Ľudmily Ulickej (Sonička) a iných.

V posledných rokoch sa venuje aj prekladom krátkych próz a recenzovaniu literárnych diel ukrajinských spisovateľov žijúcich na Slovensku.

január 2006

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house