Hlavná stránka | Index | < Juraj Andričík | > Ferenc Ardamica
Vyhľadávanie: 

 

Peter Andruška

Narodil sa 17. júla 1943 v Trnovci nad Váhom v remeselníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval roku 1960 na Gymnáziu v Šali. Potom študoval na Strednej lesníckej škole v Hraniciach na Morave. V rokoch 1962-1966 absolvoval štúdium slovenčiny a dejepisu na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po skončení vysokoškolského štúdia až do roku 1972 pôsobil ako učiteľ v Šali. Potom sa stal redaktorom mesačníka Slovenské pohľady a od roku 1979 zástupcom šéfredaktora. Roku 1987 prešiel pracovať na Zväz slovenských spisovateľov vo funkcii tajomníka. V januári 1990 ho zvolili za tajomníka Spolku slovenských spisovateľov a roku 1992 za tajomníka Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. V súčasnosti pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Býva v Šali.

Prvé básnické i prozaické práce začal publikovať v rokoch vysokoškolských štúdií v Mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch a Novom slove. Knižne debutoval básnickou zbierkou Labutia púť (1971), v ktorej dominujú motívy detstva, domova a lásky. Kniha Cesta pod borovicami (1973) je príbehom z vojenského prostredia. V románe Hodiny s kukučkou (1974) zobrazil medziľudské vzťahy v živote ľudí juhoslovenskej dediny v povojnovom období. Citový svet dospievajúcej stredoškolskej mládeže v období príprav na prvú vážnu skúšku v živote zobrazil v novele Zaspievaj, chvíľa (1974). Na svoj básnický debut motivicky i poetologicky nadviazal v zbierke Ruka a kvet (1976). V komornom novelistickom triptychu Pamäť srdca (1976) tematicky siahol do obdobia SNP. Na pozadí vojnových udalostí vykreslil citový vzťah muža a ženy. Voľné prepojenie príbehov tohto triptychu potom rozšíril a kompozične spracoval v románe Za horami je môj domov (1979). V knihe poviedok Horúce letá (1977) na ľúbostných príbehoch mladých ľudí zobrazil život súčasnej spoločnosti, ktorá nebola vždy najvnímavejšia k ich potrebám a túžbam po uplatnení sa v živote. Román Hrádze (1979) je široko koncipovaným obrazom katastrofickej povodne na Dunaji roku 1965. Ako knihu príbehov všedného dňa zo života súčasných ľudí, v ktorej autor cez zdanlivo nepodstatné veci hovorí o vážnych spoločenských problémoch, možno charakterizovať zbierku noviel Villon na návšteve (1983). V cykle poviedok Balada pre otca a strom (1984) na príbehoch otca železničiara a jeho troch synov nastolil problémy medzigeneračných vzťahov v rodine i spoločnosti. Román Lepší ľudia (1985) má detektívnu zápletku odvíjajúcu sa od zločinu vraždy. Román Nevkročíš do raja (1986) tematicky vychádza zo školského prostredia. Príbeh ďalšieho románu Potomok (1988) sa odohráva v chemickom podniku, kde dôjde k veľkému rozkrádaniu umelých hnojív. V románe Dievča z osobitnej školy (1989) zobrazil špecifické prostredie osobitnej školy pre mentálne postihnutú mládež. Voľným pokračovaním románu Lepší ľudia je román s detektívnou zápletkou Nočná jazda (1990), v ktorom sa sústredil na hospodársku kriminalitu. V románe Meritov prípad (1993) vyrozprával príbeh starého penzistu, ktorý na sklonku života poprie všetko, čo doteraz vyznával. Roku 1995 vydal román Cirkusová sezóna, príbeh muža po roku 1989. V novele Nebola to Hirošima (1996) sa vracia do vojenského prostredia.

V oblasti literatúry pre mládež napísal novelu Nepoviem nikomu (1978) z prostredia základnej školy. V románe Dvaja zo strieborného lesa (1980) opísal príbeh dospievajúceho dievčaťa, ktoré prežíva sklamanie z prvej lásky. Roku 1997 vydáva novelu pre mládež Nechýba mi otec.

Súčasťou literárnych aktivít Petra Andrušku je aj pravidelná kritickorecenzentská a kultúrnopublicistická činnosť. Zároveň sa sústavne zaoberá literárnou tvorbou slovenských spisovateľov v Maďarsku, Rumunsku a vo Vojvodine. Na túto tému napísal monografiu Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme (1994). O školskej a národnostnej problematike píše v súbore úvah Stredoeurópske kapitoly (1995). V knižke esejí Chváloreč na psa a iné kapitoly (1995) sa venuje niektorým osobnostiam literatúry. Zamyslenia o hudbe tvoria eseje Kiri Te Kanawa a iné kapitoly o hudbe (1996).

august 1998

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house