Hlavná stránka | Index | < Ján Barica | > Ján Beňo
Vyhľadávanie: 

 

Mária Bátorová Mária Bátorová

Narodila sa 19. októbra 1950 v Trenčíne. Základnú školu a gymnázium vychodila v Čadci, kde roku 1969 aj zmaturovala. V rokoch 1969-1974 študovala nemčinu a slovenčinu na FF UK v Bratislave a na Univerzite M. Luthera v Halle. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobila ako stredoškolská profesorka na Gymnáziu v Nitre. Roku 1985 bola prijatá na internú vedeckú ašpirantúru v Literárnovednom ústave SAV na odbor teória a dejiny slovenskej literatúry, kde potom aj pôsobila. V rokoch 1995 - 1998 pôsobila ako docentka dejín slovenskej literatúry na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. V súčasnosti pracuje na Ústave svetovej literatúry SAV.

Prvé poviedky publikovala v Slovenských pohľadoch a Romboide. Knižne sa prihlásila literárnohistorickou monografiou Roky úzkosti a vzopätia (1992) o vývinových tendenciách slovenskej literatúry v rokoch 1939 až 1945. Na pozadí bohatého faktografického literárneho materiálu reflektovala v nej protirečivosť vojnových rokov a jej presah do kultúrneho a literárneho diania, poukazujúci na polarizáciu spoločnosti.

V oblasti umeleckej literatúry knižne debutovala súborom noviel a poviedok Zvony v kameni (1993). Titulná novela získala v súťaži Hronský 1992 hlavnú cenu. Prejavila sa v nej ako autorka psychologickej drobnokresby. Tematicky väčšinou ide o prózy zo súčasnosti, no viaceré príbehy sú vyrozprávané v dvoch vzájomne sa prelínajúcich časových líniách.

Ako autorka komorných próz zo súčasnosti sa predstavila v poviedkovej knihe Tíš (1996), ktorá svojou kompozíciou pôsobí ako jednotný celok. Tento zámer zvýrazňuje aj cyklus krátkych básní, zahrnutých do priestoru každej poviedky. "Tíš" pre autorku znamená jednotu vesmírneho i ľudského rozmeru i najlepší predpoklad na nastávajúci dialóg.

Okrem umeleckej tvorby a literárnovedných štúdií orientovaných v posledných piatich rokoch na výskum diela J. Cígera Hronského, na jeho zaradenie do kontextu svetovej literatúry (vzniká o ňom rozsiahla monografia), píše aj literárne recenzie, črty, články a reportáže z oblasti kultúry a literárne scenáre pre malé javiskové formy. Je spoluautorkou literárnovednej publikácie Biele miesta v slovenskej literatúre (1991).

máj 1999

 
 

Copyright © FORMAT, vydavateľstvo, publishing house